Prihlásiť sa / Registrovať

ČASTÉ OTÁZKY

 

Záručné podmienky

Záruka

Záruka vyplývajúca z týchto Záručných podmienok je poskytovaná iba kupujúcemu spotrebiteľovi (ďalej taktiež len „Kupujúci“) a iba na výrobok slúžiaci k bežnému používaniu v domácnosti, ak nie je v návode na obsluhu v opise prevádzky alebo v používateľskej príručke uvedené inak. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nemusí byť zo strany Autorizovaného servisného strediska (ďalej len ASS) reklamácia uznaná za oprávnenú.

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť (ďalej taktiež len „Záruka“) v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja, pokiaľ nie je životnosť výrobku (resp. jeho súčasti) kratšia.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobku Kupujúcim. Ak má zakúpený výrobok vzhľadom k jeho charakteru uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako predávajúci, začne záručná doba plynúť až od dňa uvedenia výrobku do prevádzky, najneskôr však 30 dní po prevzatí výrobku Kupujúcim. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný neskorší dátum začatia plynutia záručnej doby preukázať predložením dokladu o odbornej inštalácii. Uvedenie výrobku do prevádzky a jeho nastavenie nepatrí medzi povinnosti predávajúceho vyplývajúce z poskytnutej záruky. Chyby spôsobené neodbornou inštaláciou, nemôžu byť nárokované v rámci záruky.

Platný doklad o kúpe – záručný list

Pre uplatnenie predajnej reklamácie v ASS, je možné doložiť jeden z nižšie uvedených, zo strany predajcu, správne vyplnených dokladov

a) záručný list Hisense
b) doklad o kúpe (nákupný pokladničný doklad), obsahujúci model výrobku
c) faktúra, obsahujúca model výrobku
d) dodací /záručný list predajcu, obsahujúci model výrobku

Záručný servis

Nevhodný výber výrobku alebo skutočnosť, že výrobok nevyhovuje požiadavkám kupujúceho, nie je zákonným dôvodom na reklamáciu.

Porucha výrobku, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude odstránená opravou, alebo prípadne výmenou súčasti výrobku; v takom prípade je vzhľadom k povahe poruchy neúmerné, aby bol vymieňaný celý výrobek. Záruka na vymenené diely končí uplynutím štandardnej záručnej doby výrobku.

Kupujúcemu, ktorý uplatní reklamáciu, nevzniká nárok na časti výrobku, ktoré boli vymenené. Pri odstúpení od kupnej zmluvy je kupujúci povinný predávajúcemu vrátiť kompletný výrobok (vrátane všetkého dodaného príslušenstva a súčastí)

Po vykonaní záručnej opravy je ASS povinné vydať Kupujúcemu čitateľnú kópiu Opravného listu. Opravný list slúži na preukazovanie práv Kupujúceho, preto je vo vlastnom záujme Kupujúceho pred podpisom Opravného listu skontrolovať jeho obsah a kópiu Opravného listu starostlivo uschovať.

Za rozpor s kupnou zmluvou nie je možné považovať

Opotrebenie výrobku alebo častí výrobku spôsobené štandardným používaním výrobku alebo časti výrobku. Rušivé zvuky vzniknuté prevádzkov prístroja do úrovne 45dB, chybné zobrazovacie body LCD a plazmových displejov, pokiaľ ich počet zodpovedá technickej špecifikácii.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemôže byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

Akékoľvek zmeny v záručnom liste (doklade o kúpe) vykonané neoprávnenou osobou, nevyplnenie alebo strata záručného listu (dokladu o kúpe). Používanie výrobku na iné účely ako tie, pre ktorý je výrobok určený (napr. na podnikanie) alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku. Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenie nevhodnými prostriedkami atď.). Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu alebo elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, prepätiu v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätiu, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov atď. Pokiaľ boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie pre zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu, napr. z dôvodu možnosti jeho prevádzky v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

V prípade potreby servisného zásahu, kontaktujte, prosím, našu zákaznícku linku na bezplatnom čísle: 800 105 505

 


 

Informácie k záruke

Ku každému produktu spoločnosti Hisense je vystavený záručný list alebo doklad o kúpe (faktúra), ktorý našim zákazníkom dáva pocit istoty, že za naše produkty stále ručíme a v prípade záručnej chyby sa na základe uvedených dokladov môžu bez obáv obrátiť na ktorýkoľvek Autorizovaný servis Hisense. Vzhľadom k tomu, že dĺžka poskytnutej záruky môže byť pri každom produkte iná, zoznámte sa pozorne so záručnými podmienkami u svojho predajcu. Dozviete sa tak o všetkých podrobnostiach a najnovších informáciách.

Pre akékoľvek ďalšie informácie o záruke, volajte v rámci SR našu infolinku 800 105 505

Zobraziť záručné podmienky

Informácie k predĺženej záruke Hisense 24+12

Ku každému produktu spoločnosti Hisense je vystavený záručný list alebo doklad o kúpe, ktorý našim zákazníkom dáva pocit istoty, že v prípade akejkoľvek poruchy za naše produkty stále ručíme. Vzhľadom k tomu, že svojim produktom veríme, poskytujeme našim zákazníkom ku zákonnej 24 mesačnej záručnej lehote navyše ešte ďalšiu zmluvnú záručnú 12 mesačnú lehotu, ktorá začína ihneď po uplynutí štandardnej zákonnej záručnej lehoty. Táto predĺžená záruka sa vzťahuje na všetky produkty značky Hisense, zakúpené do 31.3.2020 a dodávané na český a slovenský trh prostredníctvom spoločnosti Hisense Czech s.r.o. Na produkty zakúpené od 1.4.2020 sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť podrobnosti o štandardnej 24 mesačnej záruke spoločnosti Hisense, kliknite tu.

Podmienky predĺženej ročnej záruky

V priebehu predĺženej ročnej záruky (nad rámec zákonnej dvojročnej), si spol. Hisense vyhradzuje právo na úpravu týchto záručných podmienok. Lehota pre bezplatnú opravu produktu sa z 30 dní mení na max. 60 dní. Autorizované servisné stredisko (ďalej len „servis“) sa napriek tejto úprave zaväzuje vykonať bezplatnú opravu v čo najkratšej možnej lehote bez zbytočných odkladov. Všetky náklady na práci, náhradné diely a dopravu zo servisu k Vám sú v priebehu predĺženej záruky hradené spol. Hisense. Pokiaľ sa počas platnosti predĺženej ročnej záruky (nad rámec zákonnej 24 mesačnej lehoty), vyskytne záručná porucha produktu, ktorú nie je možné v uvedenej lehote odstrániť, nie je možné žiadať o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ako náhradné plnenie, však servis poskytne záručné plnenie formou výmeny za iný nový produkt v podobnej kvalite a s podobnými parametrami. Pokiaľ počas platnosti predĺženej 12 mesačnej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24 mesačnej záručnej lehoty) dôjde k výmene produktu za nový kus, nevzniká automaticky nárok na novú 36 mesačnú záručnú lehotu. Naďalej plynie pôvodná poskytnutá záručná lehota.

Predĺženú ročnú záruku nie je možné uplatniť v prípade:

Akékoľvek zmeny v záručnom liste (doklade o kúpe) vykonané neoprávnenou osobou, nevyplnenie alebo strata záručného listu (dokladu o kúpe). Používanie výrobku k inému účelu ako pre ktorý je výrobok určený (napr. pre podnikateľskú činnosť) alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku. Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickou vinou kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenie nevhodnými prostriedkami atď.). Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu alebo elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, prepätiu v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätiu, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov atď. Pokiaľ boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu, napr. z dôvodu možnosti jeho prevádzky v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený.

 

BACK TO TOP