Prihlásiť sa / Registrovať

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV

Správcom vašich osobných údajov sú spoločnosti:

• ConnectLife, dátové technológie, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko, konajúci ako hlavný správca dát spoločností vyrábajúcich a/alebo obchodujúcich so zariadeniami značiek v rámci spoločností Hisense Europe Group (Hisense, Gorenje, Asko, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

• GORENJE Slovakia, s. r. o., Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, info@hisense.sk

(Obaja správcovia údajov ďalej: Spoločnosť)

S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame vážne a zodpovedne s ohľadom na ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a ďalších platných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Tento dokument obsahuje informácie o činnostiach spracovania údajov, ktoré vykonávame v súvislosti s osobnými údajmi užívateľov našich produktov, našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a/alebo užívateľov webových stránok.

Okrem zásad ochrany osobných údajov:

• prijali sme interný postup týkajúci sa ochrany osobných údajov, v ktorom sú stanovené povinnosti Spoločnosti a zamestnancov ohľadom ochrany osobných údajov.

• prijali sme Zásady používania súborov cookie [https://sk.hisense.com/hisense-cookies], ktoré upravujú ochranu osobných údajov používateľov webových stránok.

• vytvorili sme vyhradenú e-mailovú schránku, kde sa na nás môžete obrátiť so všetkými otázkami ohľadom vašich osobných údajov. • pravidelne vzdelávame zamestnancov o nakladaní s osobnými údajmi.

• pravidelne kontrolujeme systémy spracovania osobných údajov a navrhujeme zlepšenie.

1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

Správcami vašich osobných údajov sú:

Spoločnosť: ConnectLife, data technologies, LLC
Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
e-mail: privacy@connectlife.io 

Spoločnosť: GORENJE Slovakia, s.r.o.
Adresa: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava
Telefón: 800 105 505
e-mail: info@gorenje.cz 

Spoločnosť ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko, (ďalej len: Spoločnosť), vystupuje ako hlavný kontrolór údajov spoločností vyrábajúcich a/alebo obchodujúcich so zariadeniami značiek v rámci spoločností Hisense Europe Group (Hisense, Gorenje, Asko, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Spoločnosť GORENJE Slovakia, s.r.o. je spoločnosť, ktorá lokálne ponúka produkty a spotrebiče vyrábané spoločnosťami Hisense Europe Group.

Ostatné spoločnosti v rámci skupiny Hisense Europe môžu byť spracovateľmi vašich osobných údajov. Spoločnosti Hisense Europe Group a distribútori ako také zhromažďujú a iným spôsobom spracúvajú vaše osobné údaje a ich prostriedky spracúvania údajov (napr. webové stránky, CRM programy, online nástroje atď.) na účely týchto zásad uvedených ako naše prostriedky.  Zoznam ďalších spoločností skupiny Hisense Europe, distribútorov a ich externých dodávateľov je k dispozícii tu (LINK).

2. Spôsob získavania údajov

Vaše osobné údaje získavame na základe používania našich webových stránok alebo aplikácií, prostredníctvom cookies a iných online nástrojov, vypĺňaním formulárov na našej webovej stránke alebo vo fyzickej podobe, prostredníctvom telefonickej a elektronickej komunikácie, prostredníctvom inej písomnej komunikácie a/alebo prostredníctvom sociálnych sietí.

3. Ktoré vaše osobné údaje spracúvame a na aký účel?

V tejto časti vysvetľujeme, ktoré údaje spracúvame a na aký účel v závislosti od jednotlivých činností:

3.1. Nákup na webovej stránke Spoločnosti alebo odber produktov objednaných online

Ak si chcete zakúpiť produkty prostredníctvom webovej stránky spoločnosti alebo si vyzdvihnúť produkty objednané online, musíme zhromažďovať a spracúvať niektoré vaše osobné údaje (napr. adresu doručenia), pretože len tak budeme môcť spracovať vašu objednávku.

Aby sme umožnili nákup na webovej lokalite spoločnosti alebo prevzatie výrobkov objednaných online, budeme spracovávať nasledujúce údaje:

 • ID zákazníka,
 • oslovenie (pán/paní),
 • meno a priezvisko,
 • jazyk komunikácie,
 • fakturačná adresa a dodacia adresa (ak je zvolená možnosť dodania),
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • objednávka (číslo, hodnota)
 • spôsob platby,
 • číslo bankového účtu a/alebo číslo kreditnej karty,
 • číslo výrobku
 • sériové číslo výrobku
 • nákupná faktúra
 • história nákupu

Účelom a základom spracovania uvedených údajov je zabezpečenie možnosti doručenia alebo prijatia objednávky, zaplatenia objednávky, informovanie o stave vašej objednávky a vystavenie faktúry za zrealizovaný nákup. Podaním objednávky ste uskutočnili nákup, čo z právneho hľadiska znamená, že ste uzavreli kúpnu zmluvu, a aby sme mohli splniť našu časť záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, musíme spracúvať vaše osobné údaje (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy) a zároveň sme zo zákona povinní vystaviť faktúru za zrealizovaný nákup (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti).

Obdobie spracovania: Údaje súvisiace so samotným nákupom sa uchovávajú dovtedy, kým si môžete uplatniť určité práva v súvislosti s nákupom podľa príslušného zákona (obdobie stanovené zákonom, v ktorom je možné podať žalobu na príslušný súd). V súlade s daňovými a účtovnými predpismi sa údaje na vystavenie faktúr uchovávajú po dobu podľa miestnych právnych predpisov. 

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? V prípade online nákupu alebo vyzdvihnutia produktov objednaných online nemôžeme uskutočniť váš nákup alebo vyzdvihnutie produktov bez získania vyššie uvedených osobných údajov. Napriek tomu môžete nakupovať a vyzdvihovať výrobky priamo v našom fyzickom obchode alebo v predajniach zmluvných partnerov, ktorí to umožňujú.

3.2. Zákaznícka podpora pri riešení problémov a záručných reklamáciách

Aby sme mohli poskytovať zákaznícku podporu pri riešení problémov a reklamácií záruky, musíme zhromažďovať a spracovávať niektoré vaše osobné údaje, pretože len tak môžeme splniť naše zákonné povinnosti v tomto smere.

Aby sme mohli poskytovať zákaznícku podporu pri riešení problémov a reklamácií záruky, budeme spracovávať nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • číslo objednávky,
 • údaje o zakúpených produktoch,
 • dátum nákupu,
 • adresa,
 • jazyk komunikácie,
 • dátum reklamácie,
 • servisná história,
 • trvanie záruky a predĺženej záruky,
 • typ záruky,
 • záruka vzťahujúca sa len na špecifické časti výrobku,
 • e-mailová komunikácia
 • prepis chatu
 • záznam videokonferencie (v prípade videokonferencie)
 • obrázky (v prípade, že nám používateľ zašle obrázky výrobku)
 • v prípade telefonátu na call centrum záznam telefonického hovoru.

V prípade získania vášho súhlasu na používanie služby Visual Remote Assistant môžeme spracúvať aj údaje o dátume a čase relácie, polohe a prijatom videu.

V prípade získania vášho dodatočného súhlasu na analýzu údajov súvisiacich s používaním produktov prostredníctvom aplikácií Connectlife (ako je definované v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov) môžeme tieto údaje spracúvať aj na účely zákazníckej podpory pri riešení problémov a záručných reklamácií, pričom tieto údaje môžu byť postúpené aj servisným organizáciám.

Účelom a základom spracovania uvedených údajov je dodržiavanie právnych ustanovení týkajúcich sa záruky predávajúceho na zakúpené výrobky (spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti) a plnenie kúpnej zmluvy týkajúcej sa zakúpených výrobkov (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy). Ako je definované vyššie, spracúvanie osobných údajov na účely používania aplikácie Visual Remote Assistant a na účely analýzy údajov sa môže vykonávať len na základe vášho súhlasu.

Doba spracovania: Údaje sa uchovávajú po dobu možnosti uplatnenia nárokov zo zmluvy a zo záruky podľa príslušného zákona (doba stanovená zákonom, v ktorej je možné uplatniť nárok na príslušnom súde). Záznamy telefonických hovorov sa uchovávajú po dobu podľa miestnych právnych predpisov. Osobné údaje na používanie služby Visual Remote Assistant a na analýzu údajov sa uchovávajú až do odvolania súhlasu, pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Údaje sa prestanú uchovávať do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Neposkytnutie vyššie uvedených osobných údajov môže mať vplyv na poskytovanie a kvalitu zákazníckej podpory ohľadom používania našich produktov, prípadne spôsobu riešenia záručných reklamácií. V závislosti od kanála a dôvodu komunikácie však nemusíme potrebovať všetky vyššie uvedené údaje.

3.3. Upozornenie týkajúce sa produktov opäť na sklade

V prípade, že určitý produkt nie je na sklade, jednotlivec môže vložiť svoj e-mail, aby bol informovaný, keď bude produkt opäť na sklade.

Za účelom informovania jednotlivca o dostupnosti produktu spracujeme nasledujúce údaje:

e-mailovú adresu.

Účelom a základom spracovania Vašich osobných údajov je informovať Vás o dostupnosti produktu. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva len na základe vášho súhlasu.

Doba spracovania: Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Údaje sa prestanú uchovávať do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu alebo do 1 mesiaca od odoslania oznámenia o dostupnosti produktu jednotlivcovi.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? V prípade neposkytnutia Vašej e-mailovej adresy Vás nemôžeme informovať o opätovnom naskladnení produktu, avšak za rovnakým účelom môžete pravidelne kontrolovať našu webovú stránku.

3.4. Používateľský účet na webovej stránke Spoločnosti alebo v mobilnej aplikácii Connectlife

Každý jednotlivec si môže na webovej stránke vytvoriť užívateľský účet, ktorý je určený na sledovanie priebehu objednávky, zobrazenie histórie nákupov alebo vyjadrenie názoru na produkt. V rámci nastavenia používateľského účtu je možné prejaviť aj vôľu prijímať marketingové správy alebo ich odber zrušiť. Pre používateľský účet v mobilnej aplikácii Connectlife je možné použiť rovnaké prístupové údaje ako k používateľskému účtu na webovej stránke.

Za účelom vytvorenia používateľského účtu budeme spracovávať nasledujúce údaje:

 • ID používateľa
 • e-mailová adresa
 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • jazyk komunikácie,
 • heslo,
 • stravovacie preferencie,
 • servisný lístok a históriu služieb,
 • prihlásenie do sociálnej siete (v prípade zriadenia používateľského konta s účtom na sociálnej sieti: e-mailová adresa, meno, priezvisko, jazyk komunikácie, URL fotografie, poskytovateľ, ID poskytovateľa),
 • informácie o účte (povolené prihlásenie, prihlásenie, aktualizácia profilu, miesto prihlásenia, vytvorený účet, záznam o prístupe k účtu)
 • heslo (posledné prihlásenie, zakázanie prihlásenia).

Účelom a základom spracovania vašich osobných údajov je zabezpečenie prístupu k vášmu účtu a overenie používateľa. Žiadosťou o vytvorenie používateľského účtu vznikol zmluvný vzťah a na splnenie našej časti zmluvných povinností budeme spracúvať vaše osobné údaje (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy). Niektoré osobné údaje (preferencie jedál) sa spracúvajú len v prípade, že tieto údaje poskytnete, na základe vášho súhlasu a spracúvajú sa za účelom oznámenia našej ponuky jedál. Niektoré osobné údaje (servisný lístok a história služieb) sa spracúvajú na účely plnenia našich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy týkajúcej sa zakúpených produktov (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy).

Doba spracovania: Vaše osobné údaje uchovávame do vymazania účtu alebo do 3 rokov od posledného prihlásenia sa do účtu. Údaje spracúvané na základe zmluvy sú uchovávané po dobu trvania možnosti uplatnenia nárokov zo zmluvy podľa príslušného zákona (doba stanovená zákonom, v ktorej je možné uplatniť nárok na príslušnom súde). Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe vášho súhlasu, uchovávame do odvolania súhlasu a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Tieto údaje sa prestanú uchovávať do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu, pričom v tomto časovom období môžete byť stále príjemcom našej komunikácie.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Bez vyššie uvedených osobných údajov nie je možné vytvoriť užívateľský účet. Napriek tomu nie ste povinní vytvoriť si užívateľský účet (t.j. poskytnúť osobné údaje na takýto účel) na nákup alebo používanie našich produktov.

3.5. Registrácia produktu na našej webovej stránke a v mobilnej aplikácii Connectlife

Každá osoba, ktorá si zakúpila niektorý z našich produktov, môže produkt zaregistrovať na našej webovej stránke alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Connectlife v rámci svojho používateľského konta. Na základe registrácie získa jednotlivec zjednodušený prístup k návodu na použitie, našim návrhom na používanie výrobku, informáciám týkajúcim sa záruky, v prípade niektorých výrobkov navyše predĺženej záručnej doby a upozorneniam na aktualizácie týkajúce sa spotrebičov Connectlife. Pri niektorých výrobkoch a v obmedzenom časovom období príležitostne ponúkame aj čiastočné vrátenie kúpnej ceny v prípade registrácie výrobku na našej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii Connectlife.

Za účelom vykonania registrácie produktu budeme (okrem údajov uvedených v bode 3.4.) spracovávať nasledovné údaje:

 • číslo produktu,
 • sériové číslo produktu,
 • dátum nákupu,
 • kópiu nákupnej faktúry
 • číslo IBAN (len na účely čiastočného vrátenia kúpnej ceny).

Účelom a základom spracovania vašich osobných údajov je umožniť predĺženú záruku (len na určité výrobky), poskytnúť prístup k návodu na použitie a k našim návrhom na používanie výrobku. Registráciou výrobku akceptujete pravidlá registrácie, ktoré sa právne považujú za zmluvný vzťah, a na splnenie našej časti zmluvných povinností budeme spracúvať vaše osobné údaje (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy).

Doba spracovania: Vaše osobné údaje uchovávame do doby, kým nevymažete registráciu výrobku, pričom údaje týkajúce sa predĺženej záruky uchovávame po dobu možnosti uplatnenia nárokov zo zmluvy podľa príslušného zákona (doba stanovená zákonom, v ktorej je možné uplatniť nárok na príslušnom súde).

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Bez vyššie uvedených údajov nemôžete produkt zaregistrovať na našej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii Connectlife. Ku každému produktu je však v čase nákupu pripojený návod na použitie a informácie týkajúce sa záruky

3.6. Poskytovanie recenzií používateľov na webovej stránke a spätnej väzby používateľov týkajúcej sa našich produktov a služieb

Aby sme mohli na webovej stránke poskytovať používateľské recenzie (hodnotenia, názory, hodnotenia a komentáre), musíme zhromažďovať a spracúvať niektoré vaše osobné údaje, pretože sa chceme podeliť o skúsenosti skutočných zákazníkov a používateľov s potenciálnymi zákazníkmi a používateľmi. Skúsenosti skutočných zákazníkov a používateľov určitého výrobku alebo služby z jedného trhu môžeme zdieľať aj s potenciálnymi zákazníkmi a používateľmi na inom trhu.

S cieľom získať spätnú väzbu od používateľov týkajúcu sa našich produktov a služieb vás môžeme kontaktovať po tom, ako vám bol produkt dodaný alebo služba vykonaná, ak ste nám spätnú väzbu poskytli dobrovoľne.

Za účelom poskytnutia recenzií používateľov (názorov, hodnotení a komentárov) alebo získania spätnej väzby používateľov budeme spracúvať tieto údaje:

 • meno alebo vybrané meno alebo recenziu ako hosť,
 • e-mailovú adresu,
 • údaje o zakúpených produktoch alebo vykonanej službe,
 • kópia nákupnej faktúry
 • hodnotenie alebo komentár
 • jazyk recenzie
 • naša odpoveď
 • analýza nálad používateľov v recenziách produktov.

Účelom a základom spracovania vašich osobných údajov je zabezpečiť, aby používateľské hodnotenie jednotlivých produktov poskytla osoba, ktorá jednotlivé produkty skutočne zakúpila alebo používa. Spracúvanie osobných údajov sa môže vykonávať na základe vášho súhlasu, pričom .získavanie spätnej väzby používateľov týkajúcej sa našich produktov a služieb do 30 dní od dodania produktu alebo vykonanej služby je založené na našom oprávnenom záujme, ktorým je v tomto prípade zlepšovanie produktov, zabezpečovanie kvality a hodnotenie spokojnosti zákazníkov.

Doba spracovania: Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané po 5 rokoch od zverejnenia recenzie používateľa alebo získania spätnej väzby používateľa. Vaše názory, hodnotenia a komentáre sú na webovej stránke viditeľné 5 rokov po ich zverejnení na webovej stránke. Vaša používateľská recenzia alebo spätná väzba používateľa sa však vymaže skôr v prípade žiadosti o vymazanie alebo odvolania vášho súhlasu s takýmto spracovaním údajov, pričom v týchto prípadoch sa údaje prestanú uchovávať do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Recenziu používateľa môžete poskytnúť aj anonymne (bez uvedenia vašich osobných údajov). Bez vašich osobných údajov však nemusíme zabezpečiť, aby boli názory, hodnotenia a komentáre poskytnuté len od skutočných kupujúcich a používateľov.

3.7. Oznámenia, personalizované ponuky prostredníctvom digitálnych kanálov, marketingové a súvisiace služby

Na účely marketingových aktivít a poskytovania informácií o našich produktoch (napr. zasielanie newsletterov, personalizovaných ponúk, pozvánok na účasť v hrách o ceny atď.) potrebujeme váš výslovný súhlas (rozdelený na konkrétny účel) a bez neho vás nebudeme kontaktovať na vyššie uvedený účel. Ako komunikačný kanál môžeme v prípade vášho súhlasu použiť e-mail, sociálne siete alebo inú aplikáciu na okamžité zasielanie správ. Na personalizovanú ponuku (kde môžeme odporúčať obsah prostredníctvom reklám a oznámení) môžeme na základe vášho súhlasu pre personalizované ponuky použiť aj profilovanie, ako je popísané v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov. Poskytnutý súhlas môžete vždy odvolať v nastaveniach svojho používateľského účtu, odhlásením sa z odberu správ, zablokovaním na sociálnych sieťach alebo v rámci aplikácií na okamžité zasielanie správ, zmenou nastavení súborov cookie alebo zaslaním žiadosti na adresu privacy@connectlife.io.

Na účely zasielania oznámení, personalizovaných ponúk prostredníctvom digitálnych kanálov a súvisiacich služieb môžeme spracúvať tieto údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • údaje týkajúce sa výherných hier (model, sériové číslo, dátum nákupu, faktúra)
 • údaje o polohe používateľa získané z mobilného zariadenia používateľa (anonymne),
 • záujmy jednotlivca týkajúce sa prezerania produktov na webových stránkach (anonymne),
 • kontaktné údaje prostredníctvom aplikácií na okamžité zasielanie správ,
 • história nákupov,
 • poštové smerovacie číslo,
 • údaje týkajúce sa doručenia, otvorenia, kliknutia a odhlásenia z odberu našich správ, (anonymne)
 • analýzy nálad používateľov v rámci recenzií produktov.

Účelom a základom spracovania vašich osobných údajov je umožniť zasielanie marketingových správ alebo prezentovať personalizovanú ponuku na základe vašich záujmov alebo zlepšiť používateľské skúsenosti. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva len na základe vášho súhlasu.

Doba spracovania: Do odvolania súhlasu, kedy môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Údaje sa prestanú uchovávať do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu, pričom v tomto časovom období môžete byť stále príjemcom našej komunikácie.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Nie ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje na marketingové účely (poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na tieto účely je dobrovoľné). V takom prípade vás však nebudeme môcť informovať o našich marketingových aktivitách, našich produktoch a vytvárať pre vás personalizované ponuky.

3.8. Informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke

Na účely zlepšenia fungovania webovej stránky, štatistických prehľadov a personalizovaných ponúk monitorujeme aj vaše aktivity na našej webovej stránke, pričom tieto údaje sú v anonymizovanej forme.

Na účely sledovania aktivity na našej webovej stránke spracúvame nasledujúce údaje:

 • označenie užívateľského účtu,
 • história nákupov,
 • operačný systém zariadenia,
 • použitý prehliadač,
 • webová adresa (URL adresa) úvodnej stránky, ktorú používate na prístup na našu webovú stránku.

Účelom a základom spracovania je zlepšenie fungovania webovej stránky, štatistické prehľady. Na sledovanie aktivity na našej stránke používame súbory cookie a podobné technológie sledovania, pričom používanie súborov cookie je povolené len na základe vášho súhlasu. Na základe používania súborov cookie môžeme tieto údaje použiť na personalizované ponuky, ale len v prípade, že na ne získame dodatočný súhlas. Poskytnutý súhlas môžete vždy odvolať v nastaveniach svojho používateľského účtu, zmenou nastavení súborov cookie alebo zaslaním žiadosti na adresu privacy@connectlife.io.

 Doba spracovania: Vaše osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie budú automaticky vymazané po uplynutí doby trvania konkrétnych súborov cookie (ako je definované v zásadách používania súborov cookie), zatiaľ čo vaše údaje použité na personalizované ponuky budú vymazané v prípade odvolania súhlasu, ak v tomto časovom období môžete byť stále príjemcom našej komunikácie.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? V prípade neposkytnutia vyššie uvedených údajov (na základe súhlasu so zásadami používania súborov cookie) nemôžeme sledovať vašu aktivitu na našich webových stránkach, zlepšovať funkčnosť našich webových stránok a pripravovať pre vás personalizované ponuky.

3.9. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí, aplikácií na rýchle zasielanie správ a chatovacích miestností

Spoločnosť môže mať vytvorené profily na sociálnych sieťach (napr. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter atď.) alebo môže na komunikáciu používať aplikácie na okamžité zasielanie správ (napr. WhatsApp, FB Messenger, Viber atď.). Sociálne siete a aplikácie na okamžité zasielanie správ nám umožňujú propagovať naše produkty a služby alebo poskytovať zákaznícku podporu. Pri druhej z uvedených činností môžeme na sociálnej sieti vybrať aj kategórie osôb, na ktoré chceme, aby sa naša propagácia vzťahovala (v prípade získania osobitného súhlasu). Spoločnosť ako taká môže byť zodpovedná za ochranu osobných údajov, ktoré používatelia zdieľajú so spoločnosťou prostredníctvom uvedených médií, a zároveň je poskytovateľ jednotlivých médií zodpovedný aj za spracovanie údajov, ktoré na týchto médiách vykonáva, preto používateľom odporúčame, aby sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov jednotlivých médií.

V prípade návštevy profilu Spoločnosti na individuálnej sociálnej sieti alebo nadviazania komunikácie prostredníctvom aplikácií na odosielanie okamžitých správ môžeme spracovávať nasledujúce údaje:

 • ak dáte like, zdieľate príspevok, označíte profil spoločnosti alebo komentár, získame prístup k vášmu verejnému profilu a obsahu vášho príspevku,
 • ak nám pošlete súkromnú správu na sociálnej sieti alebo prostredníctvom aplikácie na odosielanie okamžitých správ, získame informácie o vašom verejnom profile, prípadne vaše kontaktné údaje a informácie o obsahu odoslanej správy.

Pri komunikácii cez sociálne siete, aplikácie na odosielanie okamžitých správ a chatovacie miestnosti o vás budeme spracovávať nasledujúce údaje:

 • verejný profil fyzickej osoby na sociálnej sieti a obsah publikácie,
 • kontaktné údaje jednotlivca v aplikácii okamžitých správ,
 • ďalšie údaje, ktoré nám počas komunikácie poskytnete

Účelom a základom spracúvania Vašich osobných údajov je propagácia produktov Spoločnosti a nadviazanie komunikácie s používateľmi sociálnych sietí alebo aplikácií na rýchle zasielanie správ. Môžeme vás kontaktovať len na základe vášho súhlasu, ale na vašu otázku môžeme odpovedať na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je uspokojovanie potrieb zákazníkov poskytovaním informácií súvisiacich s našimi produktmi.

Doba spracovania: Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, budú automaticky vymazané po 1 roku od komunikácie alebo skôr v prípade odvolania súhlasu. V prípade odvolania súhlasu sa údaje prestanú uchovávať do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu, pričom v tejto lehote môžeme ešte spracúvať vaše osobne údaje.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Bez poskytnutia vašich osobných údajov s nami nemôžete komunikovať prostredníctvom vyššie uvedených médií a nemôžeme odpovedať na vaše otázky.

3.10. Používanie produktov prostredníctvom aplikácií Connectlife a analýza údajov

Aby sme používateľom umožnili využívať všetky funkcie inteligentných zariadení, pochopili potreby používateľov a určili účinnosť a používanie zariadenia, zhromažďujeme a spracúvame niektoré vaše osobné údaje a údaje o prevádzke každého zariadenia. Používanie produktov prostredníctvom aplikácií Connectlife je možné len v prípade registrácie používateľa a uzavretia licenčnej zmluvy.

Na účely registrácie používateľa a uzavretia licenčnej zmluvy budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje:

 • titul (pán, pani),
 • meno a priezvisko,
 • dorozumievací jazyk,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mailovú adresu,

Počas používania zariadenia budeme vykonávať analýzu údajov súvisiacich s používaním, pričom tieto údaje budú spracované anonymne a bez prepojenia na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Na tento účel budeme anonymne spracovávať tieto údaje:

 • údaje o spotrebiči (značka, model, sériové číslo),
 • dátum inštalácie zariadenia,
 • údaje o spárovaní zariadenia s naším cloudom (spárovaný spotrebič, typ spárovania a časová pečiatka)
 • prevádzka spotrebiča (príkazy odoslané do spotrebiča, nastavenia spotrebiča, stav a štatistiky, oznámenia, alarmy a chyby spotrebiča, požiadavky na servisný lístok, časovač a automatizácia)
 • údaje zistené snímačmi spotrebiča, ktoré sú dôležité pre prevádzku spotrebiča (napr. údaje týkajúce sa technického výkonu, údaje týkajúce sa možných chybových hlásení, teploty, vlhkosti, kvality vzduchu atď,)
 • rezervačný denník (pre verejné práčovne)
 • obrázky potravín zo spotrebiča a časozberné videá
 • analýza správania používateľov,
 • rezervácie zariadení,
 • spotreba zdrojov (voda, elektrická energia),
 • skladovanie potravín a nápojov a preferencie.

Iba v prípade, že získame váš výslovný súhlas, môžeme údaje získané analýzou údajov prepojiť s identifikovanou fyzickou osobou. Takéto údaje môžu byť odovzdané poskytovateľom služieb na účely zákazníckej podpory pri riešení problémov a reklamácií. V prípade získania vášho dodatočného súhlasu môžeme tieto údaje použiť aj na personalizovanú ponuku, v rámci ktorej môžeme odporúčať obsah prostredníctvom reklám a oznámení.

Na pripojenie zariadenia ku cloudu prostredníctvom lokálnej WIFI musia používatelia vložiť aj údaje o identifikátore súpravy služieb (SSID) a heslo. Tieto údaje sa však používajú len na spárovanie spotrebiča s modulom Wi-Fi a nie sú zhromažďované, ukladané ani inak spracovávané.

Účelom a základom spracovania vašich osobných údajov je zabezpečiť možnosť používania všetkých funkcií inteligentných zariadení a analyzovať používanie našich spotrebičov. Žiadosťou o registráciu používateľa a uzatvorením licenčnej zmluvy vzniká zmluvný vzťah a na splnenie našej časti zmluvných povinností musíme spracúvať vaše osobné údaje na zmluvné účely, pričom spracúvanie vašich osobných údajov súvisiacich s používaním našich spotrebičov a spracúvanie vašich osobných údajov na účely personalizovanej ponuky je založené na vašom súhlase. Poskytnutý súhlas môžete vždy odvolať v nastaveniach svojho používateľského účtu alebo zaslaním žiadosti na adresu privacy@connectlife.io.

Obdobie spracovania: Údaje súvisiace s registráciou používateľa a uzatvorením licenčnej zmluvy sa uchovávajú dovtedy, kým môžete uplatniť určité práva v súvislosti s našimi zmluvnými záväzkami (obdobie stanovené zákonom, v ktorom je možné po skončení platnosti licenčnej zmluvy podať žalobu na príslušný súd). Údaje súvisiace s používaním nášho prístroja sa uchovávajú až do odvolania súhlasu, kde môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, alebo do vymazania vášho účtu, kde ho môžete kedykoľvek vymazať. Údaje sa prestanú uchovávať do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu alebo do 1 mesiaca od vymazania účtu (podľa okolností), pričom v týchto lehotách môžete byť stále príjemcom našej komunikácie.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Bez vyššie uvedených osobných údajov nie je možné zaregistrovať užívateľa aplikácie Connectlife a uzavrieť licenčnú zmluvu.

3.11. Cookies a ďalšie online nástroje

Ak navštívite našu webovú stránku, môžeme do vášho zariadenia uložiť súbory cookie. Viac informácií o súboroch cookie používaných na našej webovej stránke nájdete v Zásadách používania súborov cookie [https://sk.hisense.com/hisense-cookies].

Okrem súborov cookie používame aj ďalšie online nástroje od nasledujúcich poskytovateľov:

Google, konkrétne:

 • Google Marketing Platform za účelom získavania údajov súvisiacich s návštevnosťou webu (napr. počet návštevníkov, navštívených stránok návštevníkmi, čas strávený návštevníkmi na webe);
 • Google Maps za účelom využívania mapovacej služby Google Maps cez API za účelom uľahčenia lokalizácie miest určených jednotlivcom na webovej stránke;
 • Správca značiek Google za účelom správy značiek webových stránok prostredníctvom používateľského rozhrania a integrácie programových kódov na našich webových stránkach;
 • Google Ads na účely umiestňovania reklám, remarketingu a sledovania konverzií;
 • Google Optimize na účely A/B testovania a testovania webových stránok;
 • Súprava stránok na účely zlepšovania a speňažovania nášho obsahu na webovej stránke;
 • Youtube za účelom nadviazania spojenia so servermi YouTube, kde sa vyžaduje použitie pluginov od YouTube;
 • Google Analytics na účely zhromažďovania údajov z webových stránok a aplikácií na vytváranie prehľadov, ktoré poskytujú obchodné štatistiky;
 • Google Search Console s cieľom ukázať výkonnosť webových stránok vo Vyhľadávaní Google a to, ako Google vidí našu webovú stránku
 • Looker Studio za účelom premeny údajov na informatívne, ľahko čitateľné, ľahko zdieľateľné a plne prispôsobiteľné informačné panely a zostavy

Uvedené online nástroje prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, pričom niektoré informácie o používaní webovej stránky jednotlivcom môžu byť prenesené aj na server v USA, preto odporúčame, aby ste sa oboznámili aj s ich zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu: ODKAZ. Ak ste majiteľom účtu Google a súhlasili ste s prispôsobením reklám, môžeme tiež získavať správy o účinnosti našich reklamných opatrení (vrátane správ o rôznych zariadeniach), demografické informácie a záujmy jednotlivcov, ako aj funkcie online reklamy pre rôzne zariadenia.

Meta, konkrétne:

 • Meta business Suite ako nástroj na správu sociálnych médií pre Facebook a Instagram na účely vytvárania a plánovania obsahu tak, aby reagoval na zapojenie a analyzoval poznatky
 • Meta pixel na účely umiestňovania reklám, remarketingu a sledovania konverzií.

Uvedené online nástroje prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, so sídlom na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; pričom určité informácie o používaní webovej stránky jednotlivcom môžu byť prenesené aj na server v USA, preto vám odporúčame, aby ste sa oboznámili aj s ich zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu: LINK. Ak ste majiteľom účtu na Facebooku alebo Instagrame a súhlasili ste s prispôsobením reklám, môžeme tiež získať správy o účinnosti našich reklamných opatrení (vrátane správ naprieč zariadeniami), demografických informácií a záujmoch jednotlivcov, ako aj o krížových online reklamné funkcie zariadenia.

3.12. Remarketing, sledovanie a podobné technológie

My a naši poskytovatelia služieb tretích strán používame súbory cookie na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich minulých návštev našej webovej stránky alebo našich mobilných aplikácií, aby sme vám mohli robiť reklamu na webových stránkach tretích strán. Na tento účel používame:

- – Google Ads, ktorú poskytuje Google a môžete sa odhlásiť na stránke Nastavenia reklám Google: https://adssettings.google.com/authenticated, a

- Facebook Retargeting, ktorý poskytuje Meta a môžete ho zrušiť tak, že navštívite stránku Facebooku, kde sa musíte prihlásiť a prejsť do Nastavenia > Reklamy > Nastavenia reklamy. V aplikácii prejdite do časti Nastavenia a ochrana osobných údajov > Nastavenia > Reklama > Predvoľby reklám > Nastavenia reklamy. Potom vyberte možnosť Nepovolené

Aby sme videli, ako sa darí našej webovej stránke a mobilnej aplikácii, používame konverzné majáky, značky, skripty a pixely, ktoré vykonajú krátky riadok kódu, ktorý nám oznámi, kedy ste klikli na konkrétne tlačidlo alebo sa dostali na konkrétnu stránku. Používanie týchto technológií nám umožňuje zaznamenať, že konkrétne zariadenie, prehliadač alebo aplikácia navštívila konkrétnu webovú stránku.

Ak na svojom počítači alebo mobilnom zariadení povolíte služby založené na polohe v súvislosti s používaním webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, výslovne súhlasíte s tým, aby sme zhromažďovali geolokáciu (ktorá môže zahŕňať konkrétnu zemepisnú dĺžku a šírku) vášho zariadenia. Tieto informácie sa použijú tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany údajov, vrátane poskytovania konkrétneho reklamného obsahu alebo správ na základe vašej polohy.

My a naši poskytovatelia služieb tretích strán môžeme použiť informácie, ktoré o vás zhromažďujeme (informácie z našej webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, prostredníctvom vašich zariadení alebo od tretej strany), aby sme pomohli nám a našim poskytovateľom služieb tretích strán. identifikovať ďalšie zariadenia, ktoré používate (napr. mobilný telefón, tablet, iný počítač atď.). My a naši poskytovatelia služieb tretích strán tiež môžeme použiť používanie naprieč zariadeniami a ďalšie informácie, ktoré sa o vás dozvieme, na poskytovanie cielenej reklamy na vašich zariadeniach a na odosielanie e-mailov. Tieto súbory cookie a ďalšie technológie tretích strán sa riadia špecifickými zásadami ochrany osobných údajov každej tretej strany, nie touto.

4. Zhromažďovanie osobných údajov detí

Zaviazali sme sa chrániť osobné údaje detí a uznávame, že rodičia alebo zákonní zástupcovia môžu využívať naše služby alebo kupovať naše produkty pre rodinné potreby, a to aj pre neplnoletých. Naše služby a produkty ako také nie sú určené na používanie jednotlivcami, ktorí nedosiahli miestny zákonný vek pre dospelú osobu, a nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od jednotlivcov mladších ako takýto vek na žiadny účel, ani nebudeme akceptovať registráciu od takýchto jednotlivcov. V niektorých prípadoch, najmä ak sa informácie zhromažďujú elektronicky, nemusíme byť schopní určiť, či boli informácie zhromaždené od detí, ktoré nedosiahli miestny zákonný vek, a zaobchádzame s týmito informáciami, ako keby ich poskytol dospelý. Ak sa dozvieme, že dieťa mladšie ako miestny zákonný vek poskytlo akékoľvek osobné údaje, vynaložíme komerčne primerané úsilie na okamžité vymazanie takýchto informácií. 

5. Profilovanie

Profilovanie znamená akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorá zahŕňa použitie osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa jednotlivca, najmä na analýzu alebo predpovedanie osobného vkusu, záujmov, správania alebo polohy tohto jednotlivca.

Spoločnosť vykonáva profilovanie, ak ste udelili súhlas na personalizovaný priamy marketing. Profilovanie sa vykonáva pomocou rôznych metód štatistiky, matematiky alebo prediktívnej analýzy, čo nám umožňuje predvídať vaše potreby a na základe toho pripraviť vhodné ponuky. V rámci profilovania analyzujeme vaše demografické údaje, ako napríklad polohu, a údaje o nákupoch a používaní zariadení, na základe ktorých vás zaraďujeme do individuálneho profilu a posielame vám len ponuky, ktoré podľa nášho názoru zodpovedajú vašim potrebám a zvyklostiam.

6. Existencia automatizovaného rozhodovania

Vaše osobné údaje nespracúvame pomocou prostriedkov automatizovaného rozhodovania, ktoré by pre vás mohli mať právne dôsledky.

7. Ako chránime vaše osobné údaje?

Na ochranu vašich osobných údajov sme zaviedli niekoľko technických a organizačných opatrení, a to:

 • • opatrenia na zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb spracovania
 • •  Opatrenia na zabezpečenie schopnosti včas obnoviť dostupnosť a prístup k osobným údajom v prípade fyzického alebo technického incidentu
 • •  procesy pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť bezpečnosť spracúvania
 • •  Opatrenia na identifikáciu a autorizáciu používateľov
 • •  Opatrenia na ochranu údajov počas prenosu
 • •  Opatrenia na ochranu údajov počas ich uchovávania
 • •  Opatrenia na zaistenie fyzickej bezpečnosti miest, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje
 • •  Opatrenia na zabezpečenie zaznamenávania udalostí
 • •  Opatrenia na interné riadenie a správu IT a bezpečnosti IT
 • • Opatrenia na zabezpečenie minimalizácie údajov, kvality údajov a obmedzeného uchovávania údajov
 • •  Opatrenia na umožnenie prenosnosti údajov a zabezpečenie ich vymazania

8. Kto spracúva vaše osobné údaje a s kým ich zdieľame?

Vaše údaje sa spracúvajú buď v rámci interných softvérových programov (napr. SAG a Hisense CRM), alebo pomocou nástrojov poskytovaných externými poskytovateľmi (SAP CDC, Hybris, Salesforce, Mailchimp, SiteKit).

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj iné prepojené subjekty spoločnosti Hisense, keďže jednotlivé spoločnosti sú predajcami alebo výrobcami vami zakúpeného produktu a jednotlivé spoločnosti poskytujú primeranú podporu pre činnosť spoločnosti. Spriaznené subjekty spoločnosti Hisense so sídlom mimo EÚ/EHP vymenovali spoločnosť VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D - 40476 Duesseldorf, Nemecko ako svojho zástupcu podľa článku 27 GDPR. Prístup k vašim osobným údajom môžu mať najmä tieto prepojené subjekty spoločnosti Hisense:

 • Hisense Gorenje Europe, poslovne storitve, d.o.o., Hrvaška ulica 4, 1000 Ľubľana
 • Gorenje, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
 • Hisense Home Appliance Group Co., Ltd. pobočka Qingdao, F3, budova 3, sekcia C, centrum výskumu a vývoja Hisense, 399, Songling Road, Qingdao, Shandong, Čína.

Spoločnosť môže tiež odovzdať osobné údaje externým dodávateľom (najmä za účelom zabezpečenia platieb, dopravy a iných záležitostí súvisiacich s vašou objednávkou a pod.). V takom prípade sa Spoločnosť zaväzuje uzavrieť s externými dodávateľmi zmluvu, ktorá zabezpečí primeranú bezpečnosť vašich osobných údajov, pričom externí dodávatelia môžu vaše údaje spracúvať len na účel, na ktorý boli získané.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež predmetom prenosu externým dodávateľom v tretích krajinách. V tomto prípade Spoločnosť zabezpečí primerané záruky, ak externí dodávatelia sídlia alebo poskytujú služby súvisiace s ochranou osobných údajov v tretej krajine, ktorá neponúka rovnakú úroveň ochrany údajov ako GDPR, a prevezme ďalšie povinnosti stanovené GDPR o takomto druhu prevodu.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať najmä iným spoločnostiam v skupine Hisense a našim distribútorom, ktorí predávajú naše produkty a služby na určitých trhoch alebo poskytujú iné služby v súvislosti s obchodnou podporou, reklamáciami objednaného tovaru alebo zákazníckou podporou. Zoznam našich spoločností v určitých krajinách a ich spracovateľov externých dodávateľov, ktorí môžu mať prístup k osobným údajom používateľov z určitého trhu, je uvedený v prílohe [LINK].

Vaše osobné údaje získané na základe vášho súhlasu podľa týchto zásad ochrany údajov môžeme preniesť do reklamných a sociálnych sietí, najmä:

 • • Google Ireland Limited (registrované číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK
 • • Facebook Ireland Limited, so sídlom na 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK
 • • Pinterest, Inc., so sídlom na 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 Spojené štáty, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK
 • • LinkedIn ako nástroj poskytovaný spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, zásady ochrany osobných údajov LinkedIn sú k dispozícii tu: LINK

Na spracovanie osobných údajov využívame aj služby iných externých dodávateľov. Medzi externých dodávateľov patria:

- poskytovatelia služieb cloud computingu a ďalší poskytovatelia technickej podpory ako napr.:

o Microsoft Azure, poskytovaný spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o SAP Hybris poskytuje SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Nemecko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Salesforce Marketing Cloud a Salesforce Service Cloud poskytované spoločnosťou Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Cloudera poskytuje Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Platforma IoT Tuya poskytovaná spoločnosťou Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paríž, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Spojené štáty, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

- poskytovatelia marketingových nástrojov, ktoré nám pomáhajú optimalizovať web a personalizovať obsah a ponuky pre vás, ako napr: 

o AV STUDIO d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú dostupné tu: LINK

o Agilcon, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ľubľana, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o ZenLab d.o.o., Polule 77C, 3000 Celje, zásady ochrany osobných údajov Spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Columbus Global Lautrupvang 6, Ballerup, Dánsko 2750, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o „eXpoint“ SIA, ulica rīvības 76-34, Riga, LV-1001, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Mailchimp ako nástroj poskytovaný spoločnosťou Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Holandsko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Poľsko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 Spojené štáty, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

- call centrá a poskytovatelia nástrojov na správu a nahrávanie telefonických hovorov, najmä:

o Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Srbsko;

o 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paríž, Francúzsko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK;

- externí poskytovatelia služieb na údržbu a opravy našich zariadení.

- spracovatelia externej komunikácie, najmä komunikácie prostredníctvom SMS správ a chatovacích miestností, najmä:

o LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, Spojené štáty americké, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Jivochat ako nástroj, ktorý poskytuje Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brazília, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK 

- spoločnosti ktoré pre nás pripravujú prieskumy o spokojnosti používateľov s našimi produktmi a službami, najmä:

o Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. poschodie, DK-1112 Copenhagen K, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK.

o Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, Londýn EC4R 3TD, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

o Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Írsko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu: LINK

Spoločnosť z času na čas organizuje výherné hry a podobné propagačné kampane spolu s tretími stranami, ktorým môže poskytnúť aj individuálne osobné údaje, pričom budete o tom informovaní pred zhromažďovaním osobných údajov.

9. Kde uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje sú uložené v rámci interných serverových jednotiek a pracovných staníc spoločnosti (tiež využívajúce cloudové technológie) a v systéme dátového jazera (údajové jazero je centralizované úložisko, ktoré vám umožňuje ukladať štruktúrované a neštruktúrované údaje v akomkoľvek rozsahu).

10. Kalifornské práva na súkromie

Ak si obyvateľ Kalifornie želá podať niektorú z nižšie opísaných požiadaviek, ako je napríklad prístup a vymazanie, môže nás kontaktovať kontaktovaním nášho úradníka pre ochranu údajov (definovaného v časti nižšie). Niektoré z nižšie uvedených práv, ako napríklad prístup a vymazanie, budete môcť uplatniť pomocou funkcií správy dostupných vo vašom účte. Môžete splnomocniť zástupcu, aby podal takúto žiadosť vo vašom mene. Budeme sa snažiť overiť vašu totožnosť a oprávnenie vášho zástupcu, keď od vás alebo vo vašom mene dostaneme individuálnu žiadosť o práva, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov a na to môže byť potrebné zhromaždiť ďalšie osobné údaje..

Obyvatelia Kalifornie majú právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ako je to predpísané v časti 1798.105(a) CCPA a CPRA. Nesmieme vymazať niektoré alebo všetky osobné údaje, ak sú tieto osobné údaje potrebné pre nás alebo našich poskytovateľov služieb alebo pridružených spoločností, aby sme:

 • dokončiť transakciu, pre ktorú boli osobné údaje zhromaždené, poskytnúť tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ požiadal alebo sa primerane očakával v rámci nášho pokračujúceho obchodného vzťahu so spotrebiteľom, alebo inak uzavrieť zmluvu medzi nami a spotrebiteľom,
 • odhaľovať bezpečnostné incidenty, chrániť pred zlomyseľnou, klamlivou, podvodnou alebo nezákonnou činnosťou; alebo stíhať osoby zodpovedné za túto činnosť,
 • ladenie na identifikáciu a opravu chýb, ktoré zhoršujú existujúcu zamýšľanú funkčnosť,
 • uplatniť slobodu prejavu, zabezpečiť právo iného spotrebiteľa uplatniť svoje právo na slobodu prejavu alebo uplatniť iné právo ustanovené zákonom,
 • dodržiavať kalifornský zákon o ochrane osobných údajov v elektronickej komunikácii podľa kapitoly 3.6 (začínajúc oddielom 1546) hlavy 12 časti 2 trestného zákonníka,
 • umožniť výlučne interné použitie, ktoré je primerane v súlade s očakávaniami spotrebiteľa na základe vzťahu spotrebiteľa s nami,
 • splniť zákonnú povinnosť, alebo
 • inak interne použiť osobné údaje spotrebiteľa zákonným spôsobom, ktorý je zlučiteľný s kontextom, v ktorom spotrebiteľ osobné údaje poskytol.

Môžete požiadať o podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje. Konkrétne môžete požiadať o získanie konkrétnych informácií, ktoré sme o vás zhromaždili, kontaktovaním nášho úradníka pre ochranu údajov (definovaného v časti nižšie). Ak tak urobíte, možno budeme musieť zhromaždiť ďalšie osobné údaje a ďalšie informácie vrátane mena, e-mailovej adresy, PSČ, miesta zakúpenia produktu, telefónneho čísla (ktoré sa môžete rozhodnúť neposkytnúť), čísla modelu produktu a sériového čísla na overenie. svoju identitu. Rovnaký postup platí pre žiadosti o vymazanie osobných údajov popísaných vyššie. 

Môžete tiež požiadať o prijatie:

kategórie osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili,

kategórie osobných údajov, ktoré sme sprístupnili na obchodné účely,

kategórie zdrojov, z ktorých sme osobné údaje získali,

naše účely zhromažďovania týchto osobných údajov a

kategórie strán, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje.

Máte právo nariadiť nám, aby sme nepredávali vaše osobné údaje. Počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov sme nepredávali vaše osobné údaje, ako sa tento výraz vo všeobecnosti chápe, ale uznávame, že CCPA/CPRA definuje osobné údaje ako „osobné informácie“ takým spôsobom, že sprístupnenie identifikátorov spojených s vami na účely výhodu možno považovať za „predaj“.

Ak chcete uplatniť toto právo v súvislosti s naším používaním súborov cookie, súprav na vývoj softvéru alebo iných technológií sledovania, kliknite na položku „Nepredávať moje osobné údaje“ v ponuke nastavení webovej stránky alebo zariadenia. Prípadne nás môžete nasmerovať, aby sme nepredávali vaše osobné údaje, kontaktovaním nášho úradníka pre ochranu údajov (definovaného v časti nižšie). 

Nediskriminujeme vás za uplatňovanie akýchkoľvek práv CCPA, ako sú napríklad práva na prístup a vymazanie popísané vyššie. Ak sa rozhodneme ponúknuť vylepšenie produktu alebo finančný stimul, ktorý je podmienený zdieľaním osobných údajov, najprv vás upozorníme a získame vaše súhlasné povolenie a zabezpečíme, aby hodnota, ktorú nám poskytuje toto zhromažďovanie, primerane súvisí s hodnotou vylepšenie produktu alebo finančný stimul.

11. Kanadské práva na súkromie

Získame váš súhlas na zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov okrem prípadov, keď sme na to oprávnení alebo povinní zo zákona bez súhlasu. Môžeme napríklad zhromažďovať, používať alebo zverejňovať osobné údaje bez vášho vedomia alebo súhlasu, ak: sú tieto informácie verejne dostupné, ako je definované zákonom alebo nariadením; získavame právne poradenstvo; alebo odôvodnene očakávame, že získanie súhlasu by ohrozilo vyšetrovanie alebo konanie. Môžu platiť aj iné výnimky.

Váš súhlas môže byť výslovný, implicitný alebo udelený prostredníctvom oprávneného zástupcu. Súhlas môže byť poskytnutý ústne, písomne, elektronicky, nečinnosťou (napríklad keď nám neoznámite, že si neželáte zhromažďovanie vašich osobných údajov/ použité/zverejnené na rôzne účely po tom, čo ste dostali oznámenie o týchto účeloch) alebo inak.‎

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, s výhradou zákonných, zmluvných a iných obmedzení, za predpokladu, že nám dáte primerané oznámenie o odvolaní súhlasu. Ak nám oznámite, že odvolávate súhlas, budeme vás informovať o pravdepodobných dôsledkoch tohto odvolania, ktoré môžu zahŕňať našu neschopnosť poskytovať určité služby, pre ktoré sú tieto informácie potrebné.

Nebudeme zhromažďovať osobné údaje bez rozdielu, ale obmedzíme zhromažďovanie osobných údajov na to, čo je primerané a nevyhnutné. V súlade so zákonom budeme zhromažďovať aj osobné údaje.

Vaše osobné údaje budú použité alebo zverejnené iba na účely uvedené vyššie a v súlade so zákonom.‎

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné v súvislosti s účelmi uvedenými vyššie alebo ako to povoľuje alebo vyžaduje zákon. Musíte nám to oznámiť, ak si už neželáte, aby sme uchovávali vaše informácie.‎

Zničíme, vymažeme alebo vytvoríme anonymné dokumenty alebo iné záznamy obsahujúce osobné údaje hneď, ako bude možné dôvodne predpokladať, že pôvodný účel uchovávania informácií už neplní a uchovávanie už nie je potrebné na právny alebo obchodný účel. Pri likvidácii osobných údajov budeme dbať na to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k informáciám.‎

Naši poskytovatelia služieb sa môžu nachádzať mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate, a naše servery sa momentálne nachádzajú v Európskej únii. Beriete teda na vedomie, že vaše osobné údaje môžu byť spracované a uložené v cudzích jurisdikciách a že vlády, súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo vládne či regulačné orgány v inej jurisdikcii môžu mať prístup k vašim osobným údajom alebo môžu získať ich zverejnenie ‎ na základe zákonného príkazu alebo inak prostredníctvom zákonov príslušnej jurisdikcie, bez ohľadu na záruky, ktoré sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré ste odoslali, môžete upraviť prihlásením sa do svojho účtu a aktualizáciou informácií v profile alebo kontaktovaním nášho úradníka pre ochranu údajov (definovaného v časti nižšie).

Na základe písomnej žiadosti a overenia totožnosti vám tiež poskytneme vaše ďalšie osobné údaje pod našou kontrolou, informácie o spôsoboch, akými sa tieto informácie používajú, a popis jednotlivcov a organizácií, ktorým tieto informácie bol zverejnený. Informácie sprístupníme do 30 dní alebo poskytneme písomné oznámenie, ak je na splnenie požiadavky potrebný dodatočný čas.‎

V niektorých situáciách nemusíme byť schopní poskytnúť prístup k určitým osobným údajom. Môže to byť napríklad prípad, keď by zverejnenie odhalilo osobné údaje o inej osobe, osobné údaje sú chránené privilégiom advokáta/klienta, informácie boli zhromaždené na účely vyšetrovania alebo keď zverejnenie informácií by odhalili dôverné obchodné informácie, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť naše konkurenčné postavenie. V poskytovaní prístupu k určitým osobným údajom nám môže brániť aj zákon. Keď bude žiadosť o prístup zamietnutá, písomne vás upozorníme, zdokumentujeme dôvody odmietnutia a načrtneme ďalšie kroky, ktoré máte k dispozícii.

Žiadosti o úpravu akýchkoľvek informácií môžu byť odoslané nášmu úradníkovi pre ochranu údajov (definovanému v časti nižšie). Počkajte, prosím, až tridsať (30) dní, kým vašu žiadosť spracujeme a odpovieme na ňu.

Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, môžeme však byť povinní (zo zákona alebo inak) tieto informácie uchovávať a nevymazávať ich. Po vymazaní osobných údajov si môžeme ponechať neidentifikované informácie a budeme ich naďalej používať tak, ako to povoľujú tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Vynaložíme primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že osobné údaje, ktoré používame alebo zverejňujeme, sú presné a úplné. Vo väčšine prípadov sa spoliehame na to, že zaistíte, že vaše informácie sú aktuálne, úplné a presné.

Ak preukážete nepresnosť alebo neúplnosť osobných údajov, informácie podľa potreby upravíme. V prípade potreby pošleme upravené informácie tretím stranám, ktorým boli informácie poskytnuté. Ak sa problém týkajúci sa presnosti osobných údajov nevyrieši k vašej spokojnosti, označíme osobné údaje, ktoré má pod kontrolou, poznámkou, že bola požadovaná oprava, ale nebola vykonaná.

Môžeme vám posielať pravidelné propagačné e-maily. Môžete sa odhlásiť z odberu propagačných e-mailov podľa pokynov na zrušenie uvedených v e-maile. Upozorňujeme, že spracovanie žiadostí o zrušenie môže trvať až 10 pracovných dní. Ak sa odhlásite z prijímania propagačných e-mailov, môžeme vám stále posielať e-maily o vašom účte alebo akýchkoľvek službách, ktoré ste od nás požadovali alebo ste od nás dostali.

Môžete tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas s naším zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií, s výhradou zákonných, zmluvných a iných obmedzení, za predpokladu, že nám dáte primerané oznámenie o odvolaní súhlasu. Po prijatí oznámenia o odvolaní súhlasu vás budeme informovať o pravdepodobných dôsledkoch odvolania súhlasu, ktoré môžu zahŕňať našu neschopnosť poskytovať určité služby, pre ktoré sú tieto informácie potrebné.‎

12. Mexické práva na súkromie

Máte právo na (i) prístup k svojim osobným údajom; (ii) opraviť svoje osobné údaje, ak sú nepresné alebo neúplné; (iii) zrušiť vaše osobné údaje; a (iv) namietať proti používaniu vašich osobných údajov na konkrétne účely (ďalej spoločne len „práva ARCO“). V prípade, že si chcete uplatniť niektoré z práv ARCO, pošlite e-mail nášmu úradníkovi pre ochranu údajov (definovanému v časti nižšie), ktorý musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie: 

 • Celé meno a e-mailová adresa alebo adresa za účelom oznámenia odpovede na vašu žiadosť.
 • Dokumenty, ktoré preukazujú vašu totožnosť, prípadne totožnosť vášho zákonného zástupcu.
 • Jasný popis osobných údajov, v súvislosti s ktorými sa snažíte uplatniť niektoré z práv ARCO.
 • Akýkoľvek iný prvok alebo dokument, ktorý uľahčuje lokalizáciu osobných údajov

V prípade potreby môžeme požiadať o ďalšie informácie. Odpoveď na vašu žiadosť vám bude oznámená v priebehu nasledujúcich 15 (pätnástich) pracovných dní, a ak to bude vhodné, bude zrealizovaná maximálne do 20 (dvadsiatich) pracovných dní.

Súhlas, ktorý ste nám vo Vašom prípade udelili na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete odvolať. Je však dôležité, aby ste mali na pamäti, že nie vo všetkých prípadoch budeme môcť na vašu žiadosť odpovedať alebo okamžite ukončiť používanie, pretože je možné, že z dôvodu nejakej zákonnej povinnosti budeme musieť vaše osobné údaje naďalej spracúvať . Rovnako by ste mali zvážiť, že na určité účely bude odvolanie vášho súhlasu znamenať, že nemôžeme pokračovať v poskytovaní služby, ktorú ste požadovali, alebo že váš vzťah s nami nebude možné uzavrieť.

Ak chcete svoj súhlas odvolať, musíte podať žiadosť nášmu úradníkovi pre ochranu údajov (definovanému v časti nižšie).

Ak chcete poznať postup a požiadavky na odvolanie súhlasu, môžete sa obrátiť na nášho poverenca pre ochranu údajov (definovaného v časti nižšie).

Aby ste obmedzili používanie a zverejňovanie vašich osobných údajov, ponúkame vám nasledujúce prostriedky:

Vaša registrácia vo verejnom registri na zabránenie reklame (Registro Público para Evitar Publicidad), ktorý má na starosti Spolková prokuratúra pre spotrebiteľov (Procuraduría Federal del Consumidor), aby sa vaše osobné údaje nepoužívali na prijímanie reklám alebo akcií na tovar resp. spoločnostiam poskytujúcim služby. Bližšie informácie o tomto registri nájdete na internetovom portáli PROFECO, alebo ho môžete priamo kontaktovať.

Vaša registrácia v našom zozname vylúčení, aby vaše osobné údaje neboli spracovávané na marketingové, reklamné alebo komerčné účely. Pre viac informácií môžete kontaktovať nášho splnomocnenca pre ochranu údajov (definovaného v časti nižšie).

Ak sa domnievate, že vaše právo na ochranu osobných údajov bolo poškodené akýmkoľvek konaním alebo opomenutím zo strany nás, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu ustanovení uvedených v Zákone, jeho Nariadeniach a iných platných predpisoch, môžete podať svoj nesúhlas alebo sťažnosť na Národný inštitút pre transparentnosť, prístup k informáciám a ochranu osobných údajov (INAI).

13. Nastavenie nesledovania

Niektoré zákony krajiny/štátu/provincie vyžadujú, aby sme uviedli, či rešpektujeme nastavenia „Nesledovať“ vo vašom prehliadači týkajúce sa cielenej reklamy. Dodržiavame štandardy uvedené v týchto Zásadách ochrany údajov a nemonitorujeme ani nesledujeme žiadne požiadavky prehliadača Nesledovať.

14. Aké sú vaše práva a ako si ich uplatniť

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame, môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – umožňuje Vám získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané a o postupoch a spôsoboch spracúvania osobných údajov,
 • Právo na opravu – v prípade, že zistíte, že vaše údaje nie sú presné, máte právo na doplnenie neúplných alebo na opravu nesprávnych údajov,
 • Právo na vymazanie – umožňuje vám požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Urobíme tak v súlade s GDPR a v prípade, že nám v tom nebudú brániť žiadne iné obmedzenia,
 • Právo na obmedzenie spracovania – umožňuje vám obmedziť spracovanie, pričom popierate správnosť údajov, namietate proti vymazaniu, pretože účel spracovania, pre ktorý boli údaje zhromaždené, už nie je relevantný a chcete ďalšie uchovávanie z dôvodu legitímnej záujmy, alebo ak ste podali žiadosť o určenie právnych dôvodov spracúvania,
 • Právo na prenosnosť údajov – umožňuje získať kópiu poskytnutých osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom hardvérovom formáte a preniesť údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené požiadavky stanovené GDPR,
 • Právo namietať – umožňuje vzniesť námietku v prípade zhromažďovania a spracúvania údajov na účely priameho marketingu alebo súvisiaceho profilovania,
 • Právo na preskúmanie automatizovaného rozhodovania - v prípade, že rozhodnutie, ktoré sa odráža v našom vzájomnom vzťahu, je založené na automatizovanom rozhodovaní, môžete využiť právo na realizáciu nového, neautomatizovaného rozhodnutia,
 • Právo odvolať súhlas – v prípade, že je spracovanie založené na udelenom súhlase, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ak chcete využiť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť pomocou formulára, ktorý je k dispozícii tu [LINK], alebo nás upozorniť na e-mailovú adresu privacy@connectlife.io.

Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že boli porušené Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán:

 • Pre spoločnosť ConnectLife, data technologies, LLC: Informačný komisár Slovinskej republiky poštou na adresu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana alebo e-mailom na adresu: gp.ip@ip-rs.si
 • Pre spoločnosť GORENJE Slovakia, s.r.o.: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: http://www.dataprotection.gov.sk/ 

15. Splnomocnenec pre ochranu údajov

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: privacy@connectlife.io.

BACK TO TOP