Prihlásiť sa / Registrovať

Ochrana osobných údajov

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Toto oznámení

Shrnutí – Toto oznámení


Toto oznámení vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje. Je možné, že budeme toto oznámení čas od času upravovat či aktualizovat, pravidelně proto kontrolujte, zda u něj nedošlo ke změnám.


Toto oznámení vydává společnost Hisense Group („Hisense“, „my“, „nás“ a „naše“); je určeno pro jednotlivce mimo naši organizaci, s nimiž můžeme přijít do kontaktu, a to včetně zákazníků, návštěvníků našich Stránek, ostatních uživatelů našich produktů či služeb a návštěvníků našich prostor (souhrnně označováno výrazem „vy“). Definované výrazy používané v tomto oznámení jsou vysvětleny v oddílu (R) níže.

Podrobnosti o příslušných správcích s ohledem na toto oznámení o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v oddílu (Q) níže.

Je možné, že budeme toto oznámení čas od času upravovat či aktualizovat tak, aby odráželo změny našich postupů s ohledem na zpracování osobních údajů nebo změny platné legislativy. Vyzýváme vás, abyste si toto oznámení důkladně pročetli a také abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali; budete se tak moci seznámit s případnými změnami, které jsme v podmínkách tohoto oznámení provedli.

Shromažďování osobních údajů

Shrnutí – Shromažďování osobních údajů


Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme: když nám jsou tyto údaje poskytnuty (např. když nás kontaktujete), v průběhu našeho vztahu s vámi (např. když si zakoupíte zboží nebo služby); když své osobní údaje zveřejníte (např. když zveřejníte příspěvek o nás na sociálních sítích); když si stáhnete, nainstalujete nebo budete používat některou z našich aplikací; když navštívíte naše webové stránky; když se zaregistrujete k používáním některých našich stránek, aplikací, produktů nebo služeb nebo když vstoupíte do interakce s obsahem či reklamou třetí strany na webových stránkách nebo v aplikaci. Osobní údaje o vás můžeme také získávat od třetích stran (např. úřadů pro vymáhání práva).


Shromažďování osobních údajů: Osobní údaje o vás můžeme shromažďovat nebo získávat z následujících zdrojů:

- Údaje, které jsou nám poskytnuty: Osobní údaje získáváme, když nám jsou tyto údaje poskytnuty (např. když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, případně jiným způsobem, nebo když nám předáte svou vizitku).

- Údaje ze vztahu: Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme v rámci běžného průběhu vztahu s vámi (např. když vám nebo vašemu zaměstnavateli poskytujeme služby).

- Údaje, které zveřejníte: Shromažďujeme nebo získáváme vaše osobní údaje, které se prokazatelně rozhodnete zveřejnit, včetně jejich zveřejnění prostřednictvím sociálních sítí (můžeme tak například shromažďovat informace z vašeho profilu (vašich profilů) na sociálních sítích, pokud o nás zveřejníte veřejně přístupný příspěvek).

- Údaje z aplikací: Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme, když stáhnete nebo použijete některou z našich aplikací nebo když budete používat chytrý televizor a další produkty.

- Údaje ze stránek: Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme, když navštívíte některou z našich stránek nebo když použijete některé z funkcí nebo zdrojů dostupných na našich stránkách nebo jejich prostřednictvím.

- Údaje získané v rámci registrace: Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme, když používáte naše webové stránky, aplikace, produkty nebo služby nebo když se k jejich používání zaregistrujete.

- Informace související s obsahem a reklamami: Pokud se rozhodnete vstoupit do interakce s obsahem nebo reklamou třetí strany na webových stránkách nebo v aplikaci, obdržíme od příslušné třetí strany vaše osobní údaje.

- Informace třetích stran: Shromažďujeme nebo získáváme osobní údaje od třetích stran, které nám je poskytnou (např. společnosti zabývající se hodnocením bonity, úřadů pro vymáhání práva apod.).

Vytváření osobních údajů

Shrnutí – Vytváření osobních údajů


Vytváříme osobní údaje o vás (např. záznamy vašich interakcí s námi).


Za určitých okolností také vytváříme další osobní údaje o vás, například ve formě záznamů o vaší interakci s námi a podrobností o vaší historii nákupů.

- Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Shrnutí – Kategorie osobních údajů, které zpracováváme


Zpracováváme: vaše osobní údaje (např. vaše jméno), demografické údaje (např. váš věk) vaše kontaktní údaje (např. vaši adresu), záznamy o vašich souhlasech, údaje o nákupech, platební údaje (např. vaši fakturační adresu), informace o našich stránkách a aplikacích (např. typ zařízení, které používáte), podrobnosti o vašem zaměstnavateli (pokud se to na vás vztahuje), informace o vašich interakcích s naším obsahem nebo reklamami a případné názory, které nám poskytnete.


Zpracováváme o vás následující kategorie osobních údajů:

- Osobní údaje: křestní jméno (jména), upřednostňované jméno a fotografie.

- Demografické údaje: pohlaví, datum narození / věk, národnost, pozdrav, titul a jazykové preference.

- Kontaktní údaje: korespondenční adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o osobních asistentech (pokud se to na vás vztahuje), údaje o aplikacích pro zasílání zpráv, údaje o zasílání zpráv online a údaje o sociálních sítích.

- Záznamy o souhlasech: záznamy o veškerých souhlasech, které jste dali, společně s datem a časem, způsobem provedení souhlasu a veškerými souvisejícími informacemi (např. předmět souhlasu).

- Údaje o nákupech: záznamy o nákupech a cenách, údaje o jménu příjemce, jeho adrese, telefonním čísle a e-mailové adrese. Platební údaje: záznamy ve fakturách, záznamy o platbách, fakturační adresa, způsob platby, číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty, informace o majiteli karty nebo účtu, bezpečnostní informace karty nebo účtu, datum zahájení a ukončení platnosti karty, údaje BACS, údaje SWIFT, údaje IBAN, placená částka, datum platby a záznamy z šeků.

- Údaje související s našimi stránkami a aplikacemi: typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, nastavení prohlížeče, IP adresa, IP adresa WAN, MAC adresa, nastavení jazyka, datum a čas připojení k webových stránkám, statistiky týkající se používání aplikace, nastavení aplikace, datum a čas připojení k aplikaci, údaje o poloze a další technické informace o komunikaci (některé z nich mohou zahrnovat osobní údaje), uživatelské jméno, heslo, údaje o bezpečném přihlašování, údaje o používání, agregované statistické informace.

- Údaje o zaměstnavateli: v případech, kdy s námi vstupujete do interakce jako zaměstnanec třetí strany; jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa vašeho zaměstnavatele v příslušném rozsahu.

- Údaje související s obsahem a reklamami: záznamy o vašich interakcích s našimi online reklamami a obsahem, záznamy o reklamách a obsahu zobrazovaných na stránkách nebo na obrazovkách aplikace, které se vám zobrazují, případné interakce, které jste s takovými reklamami nebo obsahem mohli mít (např. přejetí myši, kliknutí myši, částečně nebo zcela vyplněné formuláře), a interakce prostřednictvím dotykové obrazovky.

- Názory: případné názory, které se nám rozhodnete zaslat nebo které o nás zveřejníte na platformách sociálních sítí.

- Citlivé osobní údaje

Shrnutí – Citlivé osobní údaje


Neusilujeme o shromažďování ani jiné zpracování citlivých osobních údajů. V případech, kdy potřebujeme za legitimním účelem zpracovat citlivé osobní údaje, činíme tak v souladu s platnou legislativou.


V rámci své běžné obchodní činnosti neusilujeme o shromažďování ani jiné zpracování citlivých osobních údajů. Pokud je nezbytné z jakéhokoliv důvodu zpracovat vaše citlivé osobní údaje, bude takové zpracování založeno na následujících právních základech:

- Soulad s platnými zákony: Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovat, pokud je takové zpracování vyžadované nebo povolené platnými zákony (např. abychom dodrželi své povinnosti s ohledem na hlášení diverzity).

- Rozpoznání a zabránění zločinu: Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovat, pokud je takové zpracování nezbytné za účelem rozpoznání a zabránění zločinu (např. zabránění podvodu).

- Ustanovení, využití nebo obrana zákonných práv: Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovat, pokud je takové zpracování nezbytné pro vytvoření, využití nebo obranu zákonných práv.

- Souhlas: Vaše citlivé osobní údaje můžeme zpracovat, pokud jsme od vás v souladu s platnými zákony před zpracováním citlivých osobních údajů obdrželi výslovný souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).

Pokud nám poskytnete citlivé osobní údaje, musíte zajistit, že nám takové údaje poskytujete v souladu se zákonem, a musíte také zajistit, že se na zpracování takových citlivých osobních údajů vztahuje platný právní základ.

- Účely zpracování a právní základy pro zpracování

Shrnutí – Účely zpracování a právní základy pro zpracování


Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely: abychom vám mohli poskytovat své webové stránky, aplikace, produkty a služby, abychom mohli provádět svou obchodní činnost, abychom s vámi mohli komunikovat, abychom mohli provádět správu svých IT systémů, zdraví a bezpečnost, finanční řízení, provádění průzkumů, zajišťování bezpečnosti našich prostor a systémů, provádění šetření, pokud je to nezbytné, zajišťování souladu s platnou legislativou, vylepšování našich webových stránek, aplikací, produktů a služeb a najímání pracovníků a zpracování žádostí o práci.

Účely, za nimiž osobní údaje zpracováváme, podléhají platné legislativě a právní základy, na kterých takové zpracování provádíme, jsou následující:

Aktivita zpracování

Poskytování webových stránek, aplikací, produktů a služeb: poskytování našich webových stránek, aplikací, produktů či služeb, poskytování webových stránek, aplikací, produktů či služeb na vyžádání, poskytování propagačních položek na vyžádání a komunikace s vámi ve vztahu k těmto webovým stránkám, aplikacím, produktům či službám.

Právní základ pro zpracování 

Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo za účelem provedení kroků, které jsou nezbytné, než s námi smlouvu uzavřete; nebo

· máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem poskytování svých služeb (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo

· jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).


Aktivita zpracování

Provádění obchodní činnosti: obsluha a správa našich webových stránek, aplikací, produktů a služeb, abychom vám mohli poskytovat obsah, abychom vám mohli zobrazovat reklamy a další informace, abychom s vámi mohli komunikovat a vstupovat do interakce prostřednictvím našich webových stránek, aplikací, produktů či služeb a abychom vás mohli upozorňovat na případné změny našich webových stránek, aplikací, produktů či služeb.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo za účelem provedení kroků, které jsou nezbytné, než s námi smlouvu uzavřete; nebo

· máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem poskytování našich webových stránek, našich aplikací, našich produktů či našich služeb (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo

· jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).


Aktivita zpracování 

Komunikace a marketing: komunikace s vámi prostřednictvím libovolných prostředků (včetně komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv, sociálních sítí, pošty nebo osobní komunikace), sdělování novinek a dalších informací, které by vás mohly zajímat, a to vždy na základě předem získaného vašeho souhlasu s účastí v rozsahu požadovaném zákonem, udržování a aktualizování vašich kontaktních informací, pokud je to relevantní, a v případě potřeby získání vašeho souhlasu s účastí předem.

Právní základ pro zpracování 

Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo za účelem provedení kroků, které jsou nezbytné, než s námi smlouvu uzavřete; nebo

· máme legitimní zájem na provádění zpracování za tím účelem, abychom vás mohli kontaktovat, a to vždy v souladu s platnou legislativou (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo

· jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).


Aktivita zpracování

Správa IT systémů: správa a provoz našich komunikačních, IT a bezpečnostních systémů a audity (včetně bezpečnostních auditů) a monitorování takových systémů.

Právní základ pro zpracování 

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností; nebo

· máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem provádění správy a údržby našich komunikačních a IT systémů (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody).


Aktivita zpracování

Zdraví a bezpečnost: hodnocení zdraví a bezpečnosti a vedení záznamů, soulad se souvisejícími zákonnými povinnostmi.

Právní základ pro zpracování 

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností; nebo

· máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem provádění správy a údržby našich komunikačních a IT systémů (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo

· je zpracování nezbytné za účelem ochrany životně důležitých zájmů jednotlivce.


Aktivita zpracování

Finanční správa: prodej, finance, audity společnosti a práva prodejců.

Právní základ pro zpracování 

Máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem provádění správy a operací finančních aspektů našeho podnikání (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo

· jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).


Aktivita zpracování

Dotazníky: komunikace s vámi za účelem získání vašich názorů na naše webové stránky, aplikace, produkty či služby.

Právní základ pro zpracování 

Máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem používání dotazníků, vytváření zpráv o spokojenosti a průzkumu trhu (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo

· jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).


Aktivita zpracování

Bezpečnost: fyzické zabezpečení našich prostor (včetně záznamů o návštěvách našich prostor), nahrávání prostřednictvím systému CCTV a elektronické zabezpečení (včetně záznamů o přihlašování a podrobností o přístupech).

Právní základ pro zpracování 

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností; nebo

· máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem zajištění fyzického a elektronického zabezpečení naší společnosti a našich prostor (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody).


Aktivita zpracování

Šetření: rozpoznávání, šetření a zabránění porušení zásad a trestných činů v souladu v platnými zákony.

Právní základ pro zpracování 

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností; nebo

· máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem stanovení, uplatňování či obrany našich zákonných práv (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody).


Aktivita zpracování

Soudní řízení: ustanovení, využití nebo obrana zákonných práv.

Právní základ pro zpracování 

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností; nebo

· máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem zjišťování porušení našich zásad a platné legislativy a ochrany proti nim (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody).


Aktivita zpracování

Soulad s právními předpisy: soulad s našimi zákonnými a regulačními povinnostmi stanovenými platnými zákony.

Právní základ pro zpracování 

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností.


Aktivita zpracování

Vylepšování našich webových stránek, aplikací, produktů a služeb: rozpoznávání problémů s našimi webovými stránkami, aplikacemi, produkty nebo službami, plánování vylepšení našich webových stránek, aplikací, produktů nebo služeb a vytváření nových webových stránek, aplikací, produktů nebo služeb.

Právní základ pro zpracování 

Máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem vylepšování našich webových stránek, našich aplikací, našich produktů či našich služeb (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo

· jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).


Aktivita zpracování

Najímání pracovníků a zpracování žádostí o práci: aktivity související s najímáním pracovníků, zveřejňování reklam souvisejících s pracovními pozicemi, aktivity související s pohovory, analýza vhodnosti pro danou pracovní pozici, záznamy o rozhodnutích při najímání pracovníků, podrobnosti o nabídkách a podrobnosti o přijetí.

Právní základ pro zpracování 

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností (zejména s ohledem na platné pracovní právo); nebo máme legitimní zájem na provádění zpracování za účelem provádění aktivit při najímání pracovníků a manipulaci související s žádostmi o práci (v takovém rozsahu, ve kterém nad tímto legitimním zájmem nepřeváží vaše zájmy, základní práva či svobody); nebo

· jsme od vás předem obdrželi souhlas s tímto zpracováním (tento právní základ se použije ve vztahu ke zpracování, které je naprosto dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování, které je určitým způsobem nezbytné nebo povinné).

Sdělování osobních údajů třetím stranám

Shrnutí – Sdělování osobních údajů třetím stranám


Osobní údaje sdělujeme: zákonným a regulačním úřadům, našim externím poradcům, osobám provádějícím zpracování údajů, takovým stranám, u kterých je to nezbytné pro vyšetřování a odhalování trestných činů nebo pro jejich prevenci, případnému kupujícímu naší společnosti a externím poskytovatelům reklamy, zásuvných modulů nebo obsahu, které jsou používány na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci.


Osobní údaje sdělujeme v souladu s platnými právními předpisy dalším subjektům v rámci skupiny Hisense, a to za legitimními obchodními účely a za účelem zajištění fungování naší společnosti a proto, abychom vám mohli poskytovat naše webové stránky, aplikace, produkty a služby. Navíc vaše osobní údaje sdělujeme následujícím:

- vám a (pokud se to na vás vztahuje) také vašim stanoveným zástupcům,

- zákonem stanovenými nebo regulačními úřady na vyžádání nebo pro účely nahlášení stávajícího nebo předpokládaného porušení platných zákonů nebo předpisů,

- účetním, auditorům, právníkům a dalším externím profesionálním poradcům společnosti Hisense na základě závazné smluvně zajištěné povinnosti mlčenlivosti,

- třetím stranám, které tyto údaje zpracovávají (jako jsou poskytovatelé finančních služeb, přepravní společnosti apod.), sídlícím po celém světě, na základě požadavků uvedených níže v tomto oddílu (G),

- jakékoliv relevantní straně, úřadům pro vynucování práva nebo soudům v rozsahu nezbytným pro ustanovení, vykonávání nebo obranu zákonných práv,

- jakékoliv relevantní straně za účelem prevence, vyšetřování, odhalování nebo trestání trestných činů nebo za uplatňování trestních postihů,

- jakékoliv relevantní třetí straně – kupujícímu – v případě, že jí budeme prodávat nebo na ni převádět

- jakoukoliv relevantní část naší společnosti nebo našich aktiv (to platí i pro reorganizaci, rozpuštění nebo likvidaci společnosti) a

- jakékoliv relevantní třetí straně – poskytovateli tam, kde naše webové stránky nebo aplikace používají reklamy, zásuvné moduly nebo obsah třetích stran. Pokud se rozhodnete s takovými reklamami, zásuvnými moduly nebo obsahem vstoupit do interakce, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s příslušným externím poskytovatelem. Doporučujeme, aby se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů dané třetí strany, než se rozhodnete vstoupit do interakce s takovými reklamami, zásuvnými moduly nebo obsahem.

Pokud angažujeme za účelem zpracování vašich osobních údajů třetí stranu, bude tento zpracovatel podléhat následující závazným smluvním povinnostem: (i) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi předchozími písemnými pokyny a (ii) používat opatření pro ochranu důvěrnosti a zabezpečení osobních údajů společně s případnými dalšími požadavky vyžadovanými platnou legislativou.

Zasílání osobních údajů do zahraničí

Shrnutí – Zasílání osobních údajů do zahraničí


Osobní údaje zasíláme příjemcům v jiných zemích. Pokus budeme vaše osobní údaje zasílat z EHP příjemci, který se nacházejí mimo EHP a který se nenachází v příslušné jurisdikci, činíme tak na základě standardních smluvních doložek.


S ohledem na mezinárodní povahu naší obchodní činnosti přenášíme osobní údaje v rámci skupiny Hisense a zasíláme je třetím stranám, jak je uvedeno v oddílu (G) výše v souvislosti s účely uvedenými v tomto oznámení. Z tohoto důvodu přenášíme osobní údaje do jiných zemí, které mohou mít odlišnou legislativu a jiné požadavky na ochranu osobních údajů, než které platí v zemi, ve které žijete.

Pokus budeme vaše osobní údaje zasílat z EHP příjemcům, kteří se nacházejí mimo EHP a kteří se nenacházejí v příslušné jurisdikci, činíme tak na základě standardních smluvních doložek. Máte právo vyžádat si kopii standardních smluvních doložek prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu (Q) níže.

Mějte prosím na paměti, že pokud zašlete své osobní údaje přímo subjektu Hisense se sídlem mimo EHP, neneseme za přenos vašich osobních údajů zodpovědnost. Od okamžiku, kdy tyto údaje obdržíme, však budeme vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s ustanoveními tohoto oznámení.

Zabezpečení údajů

Shrnutí – Zabezpečení údajů


Implementujeme náležitá technická a organizační opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů. Dbejte prosím na to, abyste nám veškeré osobní údaje zasílali bezpečným způsobem.


V souladu s platnou legislativou jsme implementovali náležitá technická a organizační opatření vytvořená tak, aby ochránila vaše osobní údaje před náhodným či nezákonným zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným vyzrazováním, neoprávněným přístupem a dalšími nezákonnými či neoprávněnými způsoby zpracování.

Protože internet je otevřený systém, není přenos informací prostřednictvím sítě internet nikdy zcela bezpečný. Třebaže implementujeme veškerá rozumná opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili, nemůžeme zcela zaručit bezpečnost vašich údajů, které nám zasíláte prostřednictvím sítě internet – veškeré takové přenosy probíhají na vaše riziko a vy také nesete zodpovědnost za to, abyste nám veškeré osobní údaje zasílali bezpečným způsobem.

Přesnost údajů

Shrnutí – Přesnost údajů

Provádíme všechny rozumné kroky, abychom zajistili, že budou vaše osobní údaje přesné a aktuální a že je vymažeme nebo opravíme, pokud v nich zjistíme nepřesnosti.

Činíme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili:

- přesnost vašich osobních údajů, které zpracováváme, a v případě potřeby také jejich aktualizaci a

- bezodkladné vymazání nebo opravu vašich osobních údajů, které zpracováváme a které jsou nepřesné (s ohledem na účely, pro které je zpracováváme)

Čas od času vás můžeme požádat, abyste přesnost svých osobních údajů potvrdili.

Minimalizace údajů

Shrnutí – Minimalizace údajů

Činíme veškeré rozumné kroky, abychom omezili množství osobních údajů, které zpracováváme, na nezbytné minimum.

Činíme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, budou omezeny na osobní údaje, které jsou v rozumné míře nezbytné v souvislosti s účely stanovenými v tomto oznámení.

Uchování údajů

Shrnutí – Uchování údajů

Činíme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili, že budou vaše osobní údaje uchovávány pouze po tak dlouhou dobu, která je nezbytná s ohledem na daný zákonný účel. Činíme veškeré rozumné kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po minimální dobu nezbytnou pro účely stanovené v tomto oznámení.

Kritéria pro určení doby, po kterou budeme vaše osobní údaje uchovávat, jsou následující:

(1) osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci, budeme uchovávat pouze po následující dobu:

(a) dokud s vámi budeme udržovat probíhající vztah (např. dokud budete uživatele našich služeb a/nebo produktů nebo dokud budete v souladu se zákonem zahrnuti v našem rozesílacím seznamu a dokud se neodhlásíte) nebo

(b) dokud budou vaše osobní údaje nezbytné v souvislosti se zákonnými účely stanovenými v tomto oznámení, pro něž budeme mít platný právní základ (např. dokud budou vaše osobní údaje obsaženy ve smlouvě mezi námi a vaším zaměstnavatelem a dokud my budeme mít legitimní zájem na zpracování těchto údajů pro účely zajištění vlastní obchodní činnosti a plnění svých povinností na základě této smlouvy nebo dokud budeme mít ze zákona povinnost vaše osobní údaje uchovávat),

a navíc:

(2) po dobu:

(a) platného promlčecího období na základě platné legislativy (t. j. jakéhokoliv období, během kterého by mohla vůči nám některá osoba vznést právní nárok v souvislosti s vašimi osobními údaji nebo pro který jsou vaše osobní údaje relevantní) a

(b) dalších dvou (2) měsíců po skončení takového platného promlčecího období (tak, abychom v případě, že osoba vznese nárok na konci promlčecího období, měli stále dostatek času na identifikaci osobních údajů, které s daným nárokem souvisejí),

a:

(3) pokud navíc budou vzneseny případné právní nároky, budeme pokračovat ve zpracování osobních údajů po takovou další dobu, po kterou to bude nezbytné v souvislosti s daným nárokem.

Během období uvedených v odstavcích (a) a (b) výše omezíme své zpracování osobních údajů na uchovávání a zajišťování zabezpečení takových údajů, a to kromě rozsahu, ve kterém je nezbytné tyto údaje používat v souvislosti s daným právním nárokem nebo na základě případných povinnosti na základě platné legislativy.

Jakmile uplynou období uvedená v odstavcích (1), (2) a (3) výše (a to vždy v použitelném rozsahu), provedeme jednu z následujících operací:

- trvale příslušné osobní údaje vymažeme nebo zničíme nebo

- příslušné osobní údaje anonymizujeme.

Vaše zákonná práva

Shrnutí – Vaše zákonná práva

Na základě platné legislativy můžete mít celou řadu práv, a to včetně následujících: právo neposkytnout nám své osobní údaje, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu nepřesností, právo požadovat vymazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů, právo vznášet námitky vůči zpracování svých osobních údajů, právo nechat si své osobní údaje přenést k jinému správci, právo odvolat svůj souhlas a právo vznášet stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů. V některých případech bude nezbytné, abyste nejprve prokázali svou identitu, než budete moci tato svá práva uplatnit.

Na základě platné legislativy můžete mít s ohledem na zpracování svých příslušných osobních údajů následující práva:

- právo neposkytnout nám své osobní údaje (mějte však prosím na paměti, že pokud nám své osobní údaje neposkytnete, nebudete moci plně využívat naše webové stránky, aplikace, produkty či služby – bez nezbytných údajů například nebudeme moci zpracovat vaše požadavky),

- právo vyžádat si přístup ke svým příslušným osobním údajům nebo jejich kopie společně s informacemi týkajícími se povahy, zpracování a předávání takových příslušných osobních údajů,

- právo vyžádat si opravu nepřesností svých příslušných osobních údajů,

- právo vyžádat si z legitimních důvodů:

   - vymazání svých příslušných osobních údajů nebo

   - omezení zpracování svých příslušných osobních údajů,

- právo nechat si určité příslušné osobní údaje přenést v příslušném rozsahu k jinému správci ve strukturované, běžné používané a strojem čitelné formě,

- v situacích, kdy vaše příslušné osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, právo zrušit svůj souhlas (mějte na paměti, že takové zrušení souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování před datem, kdy jsme získali informaci o takovém zrušení souhlasu, a nezabraňuje zpracování vašich osobních údajů na základě jiného dostupného právního základu) a

- právo vznést stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména pak u úřadu pro ochranu osobních údajů členského státu EU, v kterém žijete, pracujete nebo v kterém došlo k možnému porušení – to vše platí, pokud se daná situace na vás vztahuje) vůči zpracování svých osobních údajů námi nebo naším jménem.

Na základě platné legislativy můžete mít s ohledem na zpracování vašich svých příslušných osobních údajů také následující další práva:· právo vznést z důvodů souvisejících s konkrétní situací námitku vůči zpracování svých příslušných osobních údajů námi nebo naším jménem a· právo vznést námitku vůči zpracování svých příslušných osobních údajů námi nebo naším jménem pro účely přímého marketingu.


Toto nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Abyste uplatnili jedno nebo více z těchto práv nebo pokud se budete chtít zeptat na tato práva nebo na jiná ustanovení tohoto upozornění nebo na naše zpracování vašich osobních údajů, použijte prosím kontaktní údaje uvedené v oddílu (Q) níže. Mějte prosím na paměti, že:

- v některých případech bude nezbytné, abyste nejprve prokázali svou identitu, než budete moci tato svá práva uplatnit, a

- pokud bude váš požadavek vyžadovat stanovení dalších faktů (např. stanovení, zda případné zpracování není v souladu s platnými zákonu), váš požadavek v rozumném termínu prošetříme, a poté rozhodneme, jak na něj zareagujeme.

Soubory cookie a podobné technologie

Shrnutí – Soubory cookie a podobné technologie

Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Více informací naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.


Když navštívíte webové stránky nebo použijete aplikaci, zpravidla do vašeho zařízení umístíme soubory cookie nebo načteme soubory cookie, které se již ve vašem zařízení nacházejí, tam, kde je to vyžadováno, ovšem vždy na základě souhlasu, který jsme od vás získali, a v souladu s platnou legislativou. Soubory cookie používáme k zaznamenávání informací o vašem zařízení, vašem prohlížeči a v některých případech o vašich preferencích a vašich zvycích při procházení internetu. Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie uvedenými zde:

Hisense UK Limited: https://hisense.co.uk/cookie-notice/ Hisense

France SAS: https://www.hisense.fr/mentions-legales/utilisation_cookies

Hisense Germany GmbH: www.hisense.de/cookiehinweis

Hisense Italia S.r.l: https://www.hisenseitalia.it/cookie notice/

Hisense Iberia S.L.U: http://www.hisense.es/politica-de-cookies/http://www.hisense.pt/politica-de-cookie/

Hisense Czech S.r.o: http://hisense.cz/pouzivani-souboru-cookies

- Obchodní podmínky / Právní informace

Shrnutí – Obchodní podmínky / Právní informace

Veškeré používání našich webových stránek a našich aplikací se řídí našimi obchodními podmínkami / právními informacemi.

Veškeré používání našich webových stránek, aplikací, produktů nebo služeb se řídí našimi obchodními podmínkami / právními informacemi, a to následujícím způsobem: Doporučujeme, abyste naše Obchodní podmínky / Právní informace pravidelně kontrolovali; budete se tak moci seznámit se změnami, které můžeme čas od času učinit.

Hisense UK Limited: https://hisense.co.uk/terms-and-conditions/

Hisense France SAS: https://www.hisense.fr/mentions-legales

Hisense Germany GmbH: https://hisense.de/impressum/

Hisense Italia S.r.l: https://www.hisenseitalia.it/terms and conditions/

Hisense Iberia S.L.U: http://www.hisense.es/terminos-de-uso/, http://www.hisense.pt/terminos-de-uso/

Hisense Czech S.r.o: http://hisense.cz/podminky-pouzivani-webu

Přímý marketing

Shrnutí – Přímý marketing


Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vás mohli kontaktovat s informacemi souvisejícími s webovými stránkami, aplikacemi, produkty nebo službami, o které byste mohli mít zájem. Od přijímání těchto informací se můžete kdykoliv zdarma odhlásit.

BACK TO TOP